โรงเรียนวัดม่วงแค
ถ.เจริญกรุง   แขวงบางรัก  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์ 022341497
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
 
          วิสัยทัศน์
          “การบริหารเป็นระบบ   เน้นการมีส่วนร่วม   ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพ  มีโภชนาการตามมาตรฐาน   ก้าวทันเทคโนโลยี    พร้อมรับประชาคมอาเซียน”
          
          อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เรียนดี   สุขภาพเด่น   เน้นอ่อนหวาน   มาตรฐานเด็กไทยไร้พุง
 
          เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
                   โรงเรียนโภชนาการเต็มร้อย